20. - 22. září 2017

Posterová sekce

Pro vložení posteru prosíme zvolit tlačítko Vložit poster. Následně vyplňte název posteru, jméno autora a případných spoluautorů a stručný abstrakt o max. rozsahu 250 znaků. Pak vložte svůj poster ve formátu PDF. Všechny postery budou zobrazovány na televizi s poměrem stran 16:9 na šířku. Ke stažení je k dispozici šablona k vytvoření posteru.

Vložit poster Šablona posteru


Název Včasný enzymatický debridement hlbokých popálenín tváre kombinovaných s ťažkou inhalačnou traumou: Kazuistika
Autor Ferančíková N., Koller J.
Abstrakt Hlboké popáleniny tváre sa často spájajú s inhalačným poranením. Súčasnou metódou voľby v liečbe hlbokých popálenín je tangenciálna excízia. Pri tangenciálnej excízii, však, dochádza tiež k odstráneniu životaschopných tkanív s dobrou regeneračnou kapacitou, ktorá je kľúčová najmä vo funkčných oblastiach akými sú tvár a ruky. V prípade nedeterminovaných hlbokých popálenín je enzymatický debridement, ako vysoko selektívna metóda odstraňujúca len nekrotické tkanivá, výhodnejšou alternatívou v porovnaní s tangenciálnou excíziou.
Stáhnout ve formátu .pdf

Název Úloha CVK pri infekčných komplikáciách popálených pacientov
Autor E.Eliáš, E.Balogh
Abstrakt Porovnanie dynamiky zápalových parametrov u 1 pacienta popáleného elektrickým prúdom vysokého napätia a 3 pacientov popálených plameňom
- po výmene CVK, po nekrektómii a po zmene ATB
Pozorovali sme:
- u popálenín elektrickým prúdom – vo väčšine prípadov je zdrojom infekcie invazívny vstup (CVK) → pokles zápalových parametrov po výmene CVK
- u popálenín plameňom – prevaha plošných nekróz → vo väčšej miere pozitívna reakcia na plošnú nekrektómiu a zmenu antibiotickej liečby
Stáhnout ve formátu .pdf

Název New Method for Preparation of Acellular Allodermis
Autor Šarkőzyová N., Dragúňová J., Koller J.
Abstrakt The acellular allogenic dermis plays an important role in burn medicine, plastic and reconstructive surgery. Currently used skin decellularization methods include a combination of enzymatic, chemical and physical procedures increasing the price of the final product. We developed a novel decellularization method including minimum steps with only a few chemicals. Successful process of decellularization was confirmed with both histology and DNA analyses. No remaining cells in the final product have been detected. Cytotoxic testing confirmed nontoxicity of the final acellular dermis. The nontoxicity is a crucial factor for a use as a scaffold for cultivation of different cell types.
Stáhnout ve formátu .pdf

Název Spektrum potencionálně patogenních mikroorganismů izolovaných z exfoliovaných ploch u pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou
Autor Holoubek J.1,2, Lipový B.1,2, Hanslianová M.3,Raška F.1, Suchánek I.1, Brychta P.1,2
Abstrakt Toxická epidermální nekrolýza, známá také pod názvem Lyellův syndrom, je nejzávažnějším syndromem ze skupiny polékových toxoalergických reakcí. Jedná se o akutní život ohrožující exfoliativní proces postihující kůži a sliznice, které má často fulminantní charakter nezřídka končí úmrtím. Základním přístupem v terapii tohoto onemocnění je imunosuprese, která může zastavit další propagaci onemocnění, představuje ovšem pro pacienta riziko z pohledu potenciálního rozvoje infekčních komplikací zejména v oblasti exfoliovaných ploch. Jako původci se uplatňují nejrůznější potenciálně patogenní mikroorganismy včetně oportunních zástupců. Znalost detailní mikrobiologické problematiky spolu s vhodně volenou terapii antiinfektivy může zvýšit pravděpodobnost přežití u takto postižených pacientů.
Stáhnout ve formátu .pdf

Název TOPICKÁ LIEČBA POPÁLENÍN - KYSELINA OCTOVÁ VS. SULFADIAZÍNAN STRIEBORNÝ
Autor Hajská M., Slobodníková L., Dragúňová J., Koller J.
Abstrakt Aplikácia topických antimikrobiálnych prostriedkov je základnou súčasťou správnej starostlivosti o popáleniny. Ideálny topický prostriedok by mal v sebe kombinovať vysokú antimikrobiálnu účinnosť a minimálny cytotoxický efekt. Použili sme in vitro testy pre overenie vlastností dvoch prostriedkov - 1% roztoku kyseliny octovej a 1% sulfadiazínanu strieborného.
Stáhnout ve formátu .pdf

Název Clostridium difficille - úskalia ošetrovania
Autor Kapturová H., Bodnárová Ľ., Tóthová A., Lengyel P., Baran M.
Abstrakt Náš poster prináša informácie o základných postupoch ošetrovateľskej starostlivosti pri prevencii a starostlivosti o pacienta s prítomnosťou C. difficille.
Stáhnout ve formátu .pdf

Název Netermické ztráty kožního krytu
Autor Stonová C., Zajíček R., Pafčuga I.
Abstrakt Na Klinice popáleninové medicíny se vyjma popáleninových traumat věnujeme i netermickým příčinám ztrát kožního krytu. Tyto případy tvoří do 1% celkového počtu hospitalizovaných pacientů ročně na KPM. Jedná se o pacienty s fulminantí purpurou při meningokokové sepsi, často rezultující ve ztrátu části končetin a četné nekrózy kožního krytu. Dále jde o traumatická poranění např. decollement, či o paravazální aplikaci infusních roztoků. Další skupinou jsou exfoliativní dermatitidy.
Stáhnout ve formátu .pdf

Název Akutní leukopenie jako hypersenzitivní reakce na topickou aplikaci soli stříbra
Autor Holoubek J.1,2 , Lipový B.1,2, Kanický V. 3, Šimoníková L.3, Holoubek I.4, Preisler J.3, Bednařík A.3, Holá M.3, Raška F.1, Řihová H.1 , Suchánek I.1 , Brychta P.1,2
Abstrakt Lokální terapii popálených ploch se lékaři a léčitelé věnují již po staletí. První zmínka o lokální terapii pochází již z roku 1644 z „Cruydtboek“ od Rembertuse Dodonaeuse. Sulfadiazid stříbra, jakožto součást celé řady lokálních terapeutických přípravků, patří už po desetiletí k zlatému standartu péče o popálené plochy a svou efektivitou se dá považovat za jen obtížně nahraditelný prostředek. Toxicita stříbra, v návaznosti na použití topických přípravků v léčbě popálenin, je i dnes vysoce raritním úkazem a jako taková, je charakterizována masivní destrukcí leukocytů. Tato případová stude prezentuje vysoce vzácný případ leukopenie spojený s topickou aplikací sulfadiazidu stříbra u pacienta s rozsáhlým elektrotraumatem. P
Stáhnout ve formátu .pdf

Název Použiti Intera® Single Layer na obnažený skelet tibie - první zkušenosti – kazuistika.
Autor Šuca H., Pafčuga I., Vodsloň Z., Kubok R., Tokárik M., Zajíček R.,
Abstrakt Klasický algoritmus krytí hlubokých defektů s obnaženým skeletem, svaly či šlachovým aparátem při rekonstrukční chirurgii: PŘÍMÁ SUTURA - AUTOTRANSPLANTÁT - MÍSTNÍ LALOK - VZDÁLENÝ LALOK - EXPANDER - VOLNÝ LALOK. S příchodem dermálních náhrad do praxe nastáva změna v klasickém schématu, kdy dermální náhrada otevírá nové možnosti krytí rozsáhlých defektů s následným vytvořením kvalitního kožního krytu. V terapii je vhodné použití VAC systemu.
Poster prezentuje průběh řešeni komplikovaného hlubokého defektu dermální náhradou u 68-letého pacienta s anamnézou stp.kolorektál. karcinomu, stp.levostranné hemikolektomii se stomii, stp.resekci jater pro MTS, stp.aktinoterapii, hypertonika s DM II.typu na PAD, kuřáckou chron.bronchitis. Pacient byl prijat pro popálení IIb-IIIst 50% BSA, (popálen pri suicidálním pokusu kdy se polil hořlavinou). Popálené plochy řešené nekrektomií a DE autotrasnplantací. V oblasti ventrálního bérce vzniknul defekt s obaženým skeletem tibie a avitálním periostem. Defekt po resekci avitálního periostu (o velikosti cca 15x3,5cm), byl řešen použitím VAC system na 20 dnů, a po vytvoření granulací na defekt aplikována v jedné době Integra® Singel layer, dermoepidermální štěp a VAC system. Nutné ATB krytí. Defekt plně zhojen kvalitním pevným kožním krytem.
Stáhnout ve formátu .pdf

Název Elektrotrauma vysokým napětím – operační léčba defektů – místní transpoziční lalok versus Integra, srovnání výsledků
Autor Klosová H.1,2, Štětinský J.1, Němečková Crkvenjaš Z.1,2, ,1Popáleninové centrum FN Ostrava, 2Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Abstrakt Prezentace kazuistiky dvou různých operačních metod léčby hlubokých defektů po elektrotraumatu vysokým napětím u 17letého muže s cílem srovnání výsledků a diskuze dotčené problematiky.
Hluboké defekty na vnitřní straně levého a pravého kolene. Vlevo nekróza zasahující do svaloviny, v distální části na spodině obnažena kost v rozsahu 1,5cm2. Vpravo nekróza dosahující ke svalové fascii. Po nekrektomii vlevo nejprve kryta kost posunem zdravé svaloviny z okolí, horní vrstva defektu řešena Integrou a následnou autotransplantací. Po nekrektomii vpravo proveden místní transpoziční lalok s autotransplantací odběrové plochy laloku. Pooperační hojení vpravo bez komplikací, vlevo Integra přihojena vyjma okrsku 15x20mm distálně – zde vyplněno granulační tkání, v dalším kroku autotransplantace, štěpy přihojeny. Výsledný kryt vpravo funkčně plně uspokojivý, oproti levému koleni větší morbidita v intervenované oblasti a horší estetický výsledek - přítomnost odběrové plochy po laloku, reliéf zřetelně pod nivó, nutnost autotransplantace. Výsledný kryt vlevo vzhledem k chybění podkožní tukové vrstvy tenčí, ale suficientní a současně lepší estetický výsledek při absenci odběrové plochy v blízkosti defektu.
Stáhnout ve formátu .pdf